[an error occurred while processing this directive]

Het graf van Toet-ank-Amen*)

(Times-Carnarvondienst; nadruk verboden.)

Loeksor, 2 Januari.

Heden werd een begin gemaakt met het uit elkaar nemen van de stellage, waarover het dekkleed had gehangen. Deze stellage is vervaardigd van gewoon hout, gelakt met de een of andere zwarte stof en rijk verguld. Nadat het kleed er van afgenomen was, zag zij er uit als een kooi, bestaande uit een dwarslat aan den bovenkant en daarmee verbonden twee evenwijdige latten aan elken kant van den binnensten schrijn.

Ten einde de versiering te beschermen, die uiterst gemakkelijk te beschadigen was, werd de geheele stellage in doeken gewikkeld, waar doorgeen men het verguldsel kon zien. Het eerste werk was nu de zijlatten los te maken van de eindstukken van de stellage. Dat vereischte nog al wat tijd, daat het hout uiterst voorzichtig moest worden behandeld, uit vrees dat het anders zou splijten of afbrokkelen. Toen de latten eenmaal waren losgemaakt was de volgende moeilijkheid, ze in de voorkamer te krijgen. Het was geen gemakkelijk werk, zulke lange stokken van uiterst breekbaar hout te hanteeren in de zeer beperkte ruimte boven den schrijn.

Doch tegen het koffieuurtje waren alle latten en een gedeelte van een der beide dwarse verbindingstukken los gemaakt en in de voorkamer neergelegd naast den langen stok waarom heen het afgenomen kleed gewonden zat.

Professor Newberry bracht den ochtend in het laboratorium door met het onderzoeken van de rouwbouquetten, die in de grafkamer waren aangetroffen.

Uit het Dal der Koningen werd gisteren gemeld:

Howard Carter heeft zijn doel bereikt. Het geheim van Toet-ank-Amen's graf is ontsluierd en de drieduizend jaar oude steenen doodkist van een pharao gevonden. Dat was het evenement van heden. De gisteravond vermelde verwijdering van het raamwerk, waarover het lijkkleed om het schrijn hing, maakte verdere onderzoekingen mogelijk. In tegenwoordigheid van Engelbach, een bekende figuur op het gebied der egyptologie benevens die van de heeren Harcness, Lythgoe en Winloch en leden van den staf opende Carter heden de drie andere schrijnen, waarvan een de zegels van het koningschap bevatte. Eindelijk kwam het opwindende oogenblik. Het laatste schrijn werd geopend en toen de beide vleugeldeuren langzaam opendraaiden vertoonde zich aan de blikken der in spanning verkeerenden aanwezigen een kolossale steenen sarkophaag, schitterend bewerkt en door den tijd niet geschaad.

*) Een korte samenvatting van dit telegram vindt men reeds in het Avondblad van gisteren. Red.

Volgende →